med Ingen kommentarer
Egehuset Jegerup
Tirsdag den 16. april 2024 kl. 19.00 i lokale 2 på skolen
Der inviteres til ordinær generalforsamling i egehuset med dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før general-forsamlingens afholdelse.
Efter egehusets generalforsamling holder Landsbyforenin-gen generalforsamling og årsmøde for JFK.
Vi håber at rigtig mange møder op. Der er gratis kaffe og kage.
Bestyrelsen
Comments are closed.