Vedtægter som PDF fil klik her...

Vedtægter for Den selvejende institution egehuset

§ 1 Institutionens navn og hjemsted

Den selvejende institutions navn er "Egehuset". Institutionen er stiftet den 26.april 2006 og har hjemsted i Haderslev Kommune.

§ 2 Institutionens formål

Institutionen har til formål, at fremme idræts- og fritidsaktiviteter samt danne ramme for koncerter, udstillinger samt andre kulturelle aktiviteter i lokalområdet.

§ 3 Medlemmer

Stk. 1. Som medlem af institutionen kan optages enkeltpersoner, hussstande, foreninger, virksomheder og organisationer, der vedkender sig institutionens vedtægter og betaler kontingent.

Stk. 2. Institutionens bestyrelse kan udelukke et medlem, når der findes grund hertil. Et udelukket medlem kan anke en sådan udelukkelse på førstkommende generalforsamling.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1. Institutionens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse skal foregå med min. 12 dages varsel ved annoncering i lokalområdet eller ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal (mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer – blanke stemmer tæller ikke med). Dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring af vedtægter, mindst 2/3 flertal af de afgivne gyldige stemmer.

Stk. 5. Stemmeberettiget er alle medlemmer, der har betalt kontingent. Hvert medlem har én stemme.

§ 5 Generalforsamlingens afvikling

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes med, som minimum, følgende dagsorden:
1. Velkomst og valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af årets budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Eventuelt

Stk. 2. Der føres protokol over generalforsamlings afvikling og de vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten og har dermed juridisk gyldighed.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 15 af institutionens medlemmer stiller skriftligt begrundet krav (indeholdende forslag til dagsorden) herom.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget af bestyrelsen og indvarsles som en ordinær generalforsamling, jf. § 4, stk. 1.

§ 7 Bestyrelsen

Stk. 1. Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 4 medlemmer vælges af generalforsamlingen og 1 medlem udpeges af JUIF’s bestyrelse. I lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år 2 medlemmer. Alle vælges for en periode på 2 år, dog udpeges JUIF’s medlem hvert år.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med; en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse af institutionen, herunder ansvar for føring og forelæggelse af regnskabet for institutionens drift. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter medlemskontingentet for et år ad gangen.

Stk. 5. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for forslaget.

Stk. 6. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 8 Kapitalgrundlag

Den til institutionens etablering og daglige drift, fornødne kapital, tilvejebringes ved udlejning af faciliteter, ved tilskud fra såvel offentlige myndigheder som private personer og institutioner, organisationer samt virksomheder. Derudover gennem lovgivningen efter de til enhver tid gældende regler.

§ 9 Tegningsret, regnskab og revision

Stk. 1. Institutionen tegnes i det daglige ved formanden. Ved køb, salg eller pantsætning samt optagelse af lån, tegnes institutionen dog af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 2. På generalforsamlingen vælges to folkevalgte revisorer til at revidere årsregnskabet.

Stk. 3. Institutionens regnskabsår følger kalenderåret. Driftsregnskab og status udarbejdes i samarbejde med revisorerne og underskrives af den samlede bestyrelse og revisorerne inden forelæggelse på generalforsamlingen.

§ 10 Økonomisk hæftelse

Stk. 1. Institutionens medlemmer/bestyrelse hæfter ikke personligt for de af institutionen indgåede forpligtigelser, for hvilke der alene hæftes med institutionens formue.

Stk. 2. Institutionens medlemmer/bestyrelse har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for institutionen ud over kontingentforpligtelse.

Stk. 3. Institutionens medlemmer/bestyrelse har ikke krav på nogen del af institutionens formue eller udbytte af nogen art.

§ 11 Institutionens ophør

Stk. 1. Beslutning om institutionens ophør, kan kun træffes på en med det formål særlig indkaldt generalforsamling. Vedtagelse om ophør skal ske med 2/3 flertal af de afgivne gyldige stemmer.

Stk. 2. I tilfælde af institutionens ophør, træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af institutionens evt. formue, der dog under alle omstændigheder skal anvendes til almennyttige formål i lokalområdet.

Stk. 3. Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afvikling af formue m.m. er effektueret.

Således vedtaget på generalforsamling den 10.08.2021

Dirigent, Jette Larsen