§ 1 Foreningens navn og hjemsted.
 Foreningens navn er " Jegerups Venner ". Foreningen er stiftet den 28.november 2006 og har hjemsted i Jegerup i Haderslev kommune.

§ 2  oreningens formål

2.1 Foreningen har til formål ved aktiv indsats fra medlemmerne, at medvirke til frem-
skaffelse af økonomiske midler til alle grupper/foreninger eller andre i Jegerup og
 omegn, der har dokumenteret behov

2,2 Der kan søges om midler 4 gange årligt. Ansøgning stiles til bestyrelsens formand og skal være denne i hænde in den udløbet af hvert kvartal.

2.3 Fra år 2012 vil Egehuset forlods blive tildelt et årligt driftstilskud.

2.4 Størrelsen af Egehusets driftstilskud fastsættes ved den ordinære Generalforsamling for det efterfølgende år.

§ 3 Medlemmer

3.1 Medlemskab tegnes ved indbetaling af et kontingent pr. kalenderår.
 Kontingentes størrelse fastsættes ved den årlige generalforsamling for det kommende år Kontingent skal være indbetalt senest ved den ordinære generalforsamling.

3.2 Som medlem af foreningen kan optages enhver, der vedkender sig foreningens ved- tægter og betaler kontingent.

§ 4 Generalforsamling

4.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved offentlig opslag.

4.2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

4.3 En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.
 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4.4 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal. Dog kræves til
 ændring af vedtægter mindst 2/3 flertal.

4.5 Den ordinære generalforsamling afholdes med som minimum følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Aflæggelse af regnskab
 5. Fastlæggelse af næste års kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt.

4.6 Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når flertallet af bestyrelsen finder det
 nødvendigt, eller hvis mindst 15 af foreningens medlemmer stiller skriftlig begrundet
 krav herom.

§ 5 Bestyrelsen

5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle vælges på general-
 forsamlingen. Desuden vælges en suppleant. Der vælges 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Alle for en periode af 2 år. For bestyrelsessuppleant dog kun 1 år.

5.2 Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 i ulige år.

5.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

5.4 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte det findes nødvendigt, eller når
 mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

5.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er tilstede .
 Formand eller næstformand skal være den ene.

5.6 Bestyrelsen har bemyndigelse til at nedsætte de arbejdsudvalg, som skønnes nødven- dig for gennemførelsen af foreningens formål.

§ 6 Tegningsret, regnskab og revision

6.6 Foreningen tegnes i det daglige af formanden. Ved køb, salg eller pantsætning, samt optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

6.7 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskab revideres og underskrives af
 revisor inden forelæggelse på generalforsamlingen.

6.8 Foreningens medlemmer/bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen ind- gåede forpligtelser, for hvilket der alene hæftes med foreningens formue.

§ 7 Foreningens ophør

7.1 En opløsning kan kun vedtages, når mindst 50 % af foreningens samtlige medlemmer er tilstede ved en lovlig indvarslet generalforsamling. Dersom den angivne procentdel ikke er tilstede, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor de fremmødte medlemmer afgør foreningens ophør ved almindelig stemmeflertal.

7.2 Generalforsamlingen træffer beslutning om formuens anvendelse. Formuen skal under alle omstændigheder anvendes til alment nyttigt formål i Jegerup.

7.3 Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afvikling af formuen m.m. er fuldt
 gennemført.

Godkendt på generalforsamlingen d. 15 april 2012

Kaj Sandholdt, dirigent