Vedtægter
 1. Foreningens navn:
     Foreningens navn er Jegerup Landsbyforening. Foreningen er hjemhørende på formandens adresse. 

2. Formål
    Foreningens formål er at styrke den fortsatte udvikling i og omkring Jegerup som et aktivt samfund, både erhvervsmæssigt og kulturelt.

3. Medlemmer
    Enhver, der vil støtte foreningens formål, kan blive medlem af foreningen.

4. Generalforsamling
   Generalforsamling finder sted en gang om året i marts-april måned og indvarsles 14 dage før.
   Stemmeberettiget er alle medlemmer, som er myndige og har betalt kontingent. Hvert medlem har én stemme.
   Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder beslutningsforslaget. Hvis blot et medlem af foreningen ønsker det, skal afstemning ske skriftligt.

Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Valg af revisor og suppleant
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt.

5. Bestyrelse
   Foreningens bestyrelse skal bestå af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal have tilknytning til Jegerup og omegn. Bestyrelses-medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

   På den stiftende generalforsamling vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år. På den stiftende generalforsamling vælges 1 revisor for 2 år og 1 revisor for 1 år. Suppleanter er på valg hvert år.

  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer hurtigst muligt efter generalforsamlingen.

 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, ligesom bestyrelsen har kompetence til at nedsætte arbejdsgrupper og underudvalg samt træffe samarbejdsaftaler med samme. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det    fornødent  eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

 Formanden foranlediger møder indkaldt med angivelse af dagsorden og med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsesmøder er åbne. Der tages referat af bestyrelsesmøderne.
 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller dennes stedfortræders stemme udslagsgivende

6. Ekstraordinær generalforsamling
    Ekstraordinær generalforsamling kan kun finde sted efter en bestyrelsesbeslutning eller hvis 2/3 af medlemmerne afgiver skriftligt ønske derom.

7. Kontingent
   Kontingent opkræves hvert år i marts/april forud for generalforsamlingen.

8. Økonomi
   Foreningen kan udover medlemskontingent skaffe sig midler ved aktiviteter af forskellig slags, f.eks. kulturelle eller erhvervsmæssige. Evt. overskud fra foreningens aktiviteter fordeles til forskellige projekter efter bestyrelsens anbefaling.
   Regnskabsåret går fra 1. jan til 31. dec.
   Kassebeholdningen ved hver aktivitet skal optælles og underskrives af 2 bestyrelses-medlemmer inden indbetaling til foreningens bankkonto.
  Udbetaling fra foreningens bankkonto sker med kassererens eller formandens medvirken.
  Revision varetages af foreningens revisorer.

9. Indkomne forslag
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

10. Foreningens opløsning
   Foreningens opløsning kan kun vedtages ved en ekstraordinær generalforsamling med opløsning som formål, hvor mindst 3/4 af medlemmerne stemmer for opløsning.
   I tilfælde af foreningens opløsning, skal foreningens midler gå til almennyttige eller velgørende formål først og fremmest i foreningens virkeområde.
   Den ekstraordinære generalforsamling vælger de personer, som skal stå for fordelingen af de i foreningen værende midler.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling onsdag den 21. maj 2003.