VEDTÆGTER FOR JEGERUP UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

Med ændringer af 12. maj 1928, 6. september 1939, 7. november 1974, 6. november 1978, 5. november 1979, 2. november 1987, 2. november 1992, februar 1993, 20. januar 2000, 21. marts 2001, 3. november 2003, 28. februar 2005, 25. februar 2008, 22. februar 2010, 27. februar 2012, 29. februar 2016 og 27. februar 2017.

§ 1

Foreningens navn er Jegerup Ungdoms- og Idrætsforening med hjemsted i Haderslev Kommune.

§ 2

Foreningens formål er at samle alle aldersgrupper om den sunde idræt og andet kulturelt virke for at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed, trivsel og selvstændighed i tilslutning til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

§ 3

Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Sønderjylland og kan kun meldes ud af denne ved 2/3 flertal af afgivne stemmer på en ekstraordinær generalforsamling.

§ 4

Foreningen forestår brugen af klubhuset til gavn for lokale foreninger ved mødevirksomhed, stævner, arrangementer og andre kulturelle formål.

§ 5

Som medlem optager foreningen alle som sympatiserer med foreningens formål, og som vil indordne sig under foreningens vedtægter. Alle, der ønsker at deltage i foreningens arbejde, skal være medlem af foreningen og betale medlemskontingent.

§ 6

6a Foreningen afholder ordinær generalforsamling den sidste mandag i hvert års februar måned.

6b Generalforsamlingen skal indvarsles offentligt senest 14 – fjorten – dage før afholdelse.

6c Forslag til behandling og vedtagelse på generalforsamlingen skal være foreningens formand i hænde senest 6 – seks – dage før generalforsamlingen.

6d Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende faste punkter:
A. Valg af dirigent og stemmetællere
B. Bestyrelsens beretning
C. Kassererens beretning
D. Indkomne forslag
E. Valg til bestyrelsesposter
F. Valg af revisor
G. Valg af suppleanter
H. Eventuelt

6e Under eventuelt kan intet besluttes.

6f Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles som den ordinære generalforsamling, dog kun med den for indkaldelsen nødvendige dagsorden.

§ 7

7a Foreningens bestyrelse består af 7 – syv – medlemmer, herunder en formand, en næstformand/sekretær og en kasserer samt 4 – fire – udvalgsformænd.

7b Alle 7 – syv – bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig på det førstkommende bestyrelses-møde. Dog senest fire uger efter generalforsamlingen.

7c Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. I ulige år vælges 4 – fire – bestyrelsesmedlemmer og i lige år vælges 3 – tre – bestyrelsesmedlemmer.

7d Der vælges to suppleanter til bestyrelsen for et år af gangen.

7e Der vælges to revisorer på generalforsamlingen. Valgperioden er to år, og der er en revisor på valg hvert år.

§ 8

8a Foreningen varetager følgende aktiviteter: bold, tennis, badminton, gymnastik, fest– og kultur, blad og klubhus. Andre aktiviteter kan medtages.

8b Udvalgsmedlemmerne udpeges af udvalgsformanden.

§ 9

Der udarbejdes budget for det kommende regnskabsår. Kassereren og et bestyrelsesmedlem udarbejder en regnskabsoversigt hvert kvartal. Budget og regnskabsoversigt skal godkendes af bestyrelsen ved simpelt flertal.

§ 10

Bestyrelsen kan med 7 – syv – bestyrelsesmedlemmers enighed ekskludere et medlem, som ikke retter sig efter vedtægterne.

§ 11

11a Foreningens regnskab går fra den 1. januar til den 31. december.
Foreningens regnskab skal fremlægges revideret på den ordinære generalforsamling.

11b Formanden og kassereren er tegningsberettigede for foreningen.

§ 12

12a Ingen af bestyrelsesmedlemmerne eller øvrige medlemmer hæfter personligt for de på foreningen påhvilende økonomiske forpligtelser udover kontingentforpligtelsen. Disse kan udelukkende søges fyldestgjort i foreningens evt. formue.

12b Der skal til enhver tid være mindst kr. 10.000 til investering for afholdelse af sommerfest. Pengene kan kun anvendes som driftskapital ved sommerfesten.

§ 13

Vedtægtsændringer kan kun foretages på den ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling, når ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for vedtægtsændringen.

§ 14

Alle bestyrelsesbeslutninger skal føres til protokol for at være gældende.

§ 15

Foreningen kan opløses, når ¾ af foreningens fremmødte medlemmer skriftligt stemmer herfor på en ekstraordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen, som opløser foreningen, bestemmer fordelingen af evt. formue og/eller aktiver, således at formuen kun tilfalder forening(er) af almennyttig karakter, hjemmehørende i Jegerup.

§ 16

Forhold, som ikke omtales i disse vedtægter, ordnes af bestyrelsen ved simpelt flertal.